onze werkwijze

 


Stichting The Dreamery Foundation opereert vanuit de wetenschap dat er helaas in Nederland kinderen opgroeien in een situatie waarin zij zich niet optimaal kunnen ontwikkelen, omdat hun leefomgeving dit niet toestaat of stimuleert. Hierdoor kan hun toekomst in het gedrang komen. Door het inzetten van financiële steun, middelen en inzet van tijd/kennis wil de stichting materiële en immateriële belemmeringen zoveel mogelijk weg nemen, zodat kinderen kunnen opgroeien in een veilige leefomgeving waarin ontwikkeling, de kwaliteit van leven en een positief toekomstperspectief centraal staan.


Daarnaast stimuleren wij in dit proces zoveel mogelijk de betrokkenheid vanuit de maatschappij, en wel in het bijzonder de middenstand en ondernemers. Veel ondernemers willen graag bijdragen aan concrete projecten, bij voorkeur op lokaal niveau, maar kunnen daar autonoom geen concrete invulling aan geven. De stichting wil deze groep graag betrekken bij het duurzaam uitvoeren van haar projecten om voor de langere termijn een positieve projectresultaten te boeken.De stichting werkt graag samen met gespecialiseerde, professioneel bestuurde charitatieve instellingen die ambitieus hun doelstellingen nastreven waarbij de aandacht van The Dreamery Foundation vooral uit gaat naar initiatieven die een soortgelijke missie en visie hebben. Een voorbeeld is het adopteren van een substantieel specifiek onderdeel van een te starten of lopend project waarbij The Dreamery Foundation verantwoordelijkheid en zorg zal dragen voor haar deel. Hierdoor kan de stichting zelf efficiënt opereren en zoveel mogelijk van haar doelen bereiken in een zo kort mogelijk tijdsbestek, zonder dat het wiel opnieuw uitgevonden hoeft te worden.

Zelf doen waar mogelijk

Initiatieven die niet direct uitgebreide gespecialiseerde kennis vereisen voor een efficiënte uitvoer, dan wel initiatieven waartoe de kennis voor een efficiënte uitvoer beschikbaar is binnen de stichting, worden waar mogelijk autonoom uitgevoerd. Een samenwerking met de overheid of het bedrijfsleven wordt hierbij niet uit de weg gegaan, maar The Dreamery Foundation zal het project zelf initiëren, begeleiden en zorgvuldig tot een succesvol einde brengen.

Nieuwe projecten vinden

Stichting The Dreamery Foundation gaat zelf op zoek naar nieuwe projecten en doet geen publieke oproep tot het aanmelden van projecten. De stichting is altijd bereidt om in een persoonlijke ontmoeting te onderzoeken of er een eventuele samenwerking mogelijk is.

Om continuïteit en duurzaamheid te creëren is The Dreamery Foundation altijd actief op zoek naar maatschappelijke integratie van haar projecten en heeft de stichting haar missie vertaalt naar concrete doelstellingen, waar elke dag naar toe gewerkt wordt. Dit zijn korte- en middellange termijn doelstellingen, welke hieronder toegelicht worden.

• Projecten initiëren, begeleiden en tot een succesvol einde brengen dan wel in staat stellen om autonoom verder te gaan
Aangezien er tal van uitstekende projectmogelijkheden zijn, neemt de stichting haar project selectie proces erg serieus en wordt zeer degelijk onderzocht welke projecten duidelijk af te bakenen zijn en redelijkerwijs realiseerbaar zijn.


• Duurzame samenwerkingsverbanden opbouwen
De stichting werkt samen met verschillende organisaties en bedrijven om de project- en stichtingsdoelstellingen te behalen en streeft in het samenwerkingsverband naar innovatie, eerlijkheid en continuïteit.


• Operationele kosten tot een absoluut minimum beperken
De stichting is actief op zoek naar retailers over de mogelijkheid dat zij kosteloos, dan wel tegen (een gereduceerde) kostprijs artikelen leveren voor gebruik van de stichting en in de projecten.


• Het opbouwen van een stichtingsnetwerk ten behoeve van financiële en materiële ondersteuning
Stichting The Dreamery Foundation voert een financieel duurzaam beleid waarin de verschillende elementen van het beleid in samenhang worden ingericht in relatie tot het haalbaar maken en houden van de doelstellingen op de korte en lange(re) termijn, ook onder minder gunstige omstandigheden. De stichting streeft met haar beleid naar het altijd beschikbaar hebben van de benodigde financiële middelen voor de realisatie van de doelstellingen.

Elke gedoneerde euro komt voor 100% ten goede aan de projecten van The Dreamery Foundation.

Stichting The Dreamery Foundation is een particulier initiatief en de stichting is bevoorrecht met een jaarlijkse basisfunding waar het arbeidsloon van de programma coördinator in ieder geval tot 2019 kan worden bekostigd. Daarnaast worden resterende operationele kosten ook vanuit de basisfunding betaald. Van de donaties en de fondsen die Stichting The Dreamery Foundation werft worden GEEN operationele en/of andere kosten betaald.


The Dreamery Foundation streeft er naar om waar enigszins mogelijk samen te werken met sponsors om de operationele kosten van de stichting tot een absoluut minimum te beperken. Zo opereert de stichting vanuit een kosteloos ter beschikking gesteld kantoorpand – inclusief infrastructuur, worden kantoorbenodigdheden veelal gesponsord en ontvangen bestuurders geen enkele vergoeding voor hun activiteiten, ook geen onkostenvergoeding.


Dit betekent dat The Dreamery Foundation elke gedoneerde euro in zijn geheel besteedt aan de projecten die zij uitvoert en dat de gedoneerde financiële middelen daadwerkelijk voor 100% worden ingezet om een concreet verschil te maken in de wereld van jonge kinderen.


De stichting is actief op zoek naar financiële ondersteuning ten behoeve van de projecten die zij start en uitvoert. Het aantal en de omvang van de projecten die Stichting The Dreamery Foundation ondersteunt hangt primair af van de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen en de hoeveelheid kennis, uren en goederen die de stichting vanuit samenwerkingsverbanden, fondsen en donateurs beschikbaar heeft. Om succesvol projecten te kunnen steunen en zelf projecten te kunnen initiëren, werft de stichting fondsen bij derden, waarbij zij zich met name richt op het werven van donateurs die jaarlijks doneren ter ondersteuning van specifieke projecten.

Jaarverslagen